Rajendra Joshi gets Pravasi Bharatiya Samman Award