Restricted holiday of Bhagat Namdev Janam Divas now on 11 Nov