Hry Parivahan Karamchari Sangh won’t participate in Sept 2 strike