China makes Beidou navigation mandatory in cars in Xinjiang