Let us pray for Kulbhushan’s safe return: Salim Khan