Must Watch Slapgate Video – Capt Amarinder reaction: Akal Takht te jo hoi hai, oh dhakka mukki hai, eh taan josh hai