Rs 50,000 aid for 50 Kailash Mansarovar pilgrims in Haryana