J J Singh’s behaviour shameful, says Captain Amarinder Singh