Priyanka Chopra, Saroj Khan honoured at Fempowerment awards