CM reviews preparations for ‘Kurukshetra Mahotsava Gita Jayanti Samaroh’