Tamil Nadu celebrates Vinayaka Chaturthi with fervour