Donald Trump set to go tough on Pakistan, plans strikes on terror