Nearly 90 cases of Chikungunya in Delhi, 36 of Dengu