Pres Kovind, PM Modi pay tribute to Lal Bahadur Shastri at Vijay Ghat