Prez awards President’s Colours to submarine arm of Navy