A Scottish Sikh in Punjab jail : Jagtar Singh Johal