Capt praises Nitish for arrangements on ‘Prakash Parv’