Captain pays respects to 10th Sikh Guru, visits Patna Sahib Gurudwara