Sarvhitkari Vidya Mandir celebrates ‘Mangal Kamna Divas’