Shahi Imam unfurls National flag at historical Jama Masjid