Sampark for Samarthan: Amit Shah, Piyush Goyal meet Dhoni