India beat Austria 4-3 to end Europe tour on a high