India look forward to athletes, boxer Vikas on Day 7