ਸਿੰਗਾ ਬੋਲਦਾ … ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀਓਂ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, “ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲਦੇ”