ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਓਹਨੇ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ?

ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਓਹਨੇ ਦੇ ਚੇਲੇ