ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ- ਤਾਂ ਹੀ IMMUNITY STRONG ਹੋਵੇਗੀ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ- ਤਾਂ ਹੀ IMMUNITY STRONG ਹੋਵੇਗੀ