ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ! ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਿਆਓ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਬੈਠ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ …

China dog xiao bao:ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ! ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਮਾਲਕ,