ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਊ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ?

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ