ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ, ਨਵੇਂ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ OP SONI ਨੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ