ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ, ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਸ਼, ਦੇਖੋ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ..