ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫਸੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ‘Dubai ਦਾ Sardaar ‘, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ

ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ 'Dubai ਦਾ Sardaar '