ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ “ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਲੈ ਜਾ”, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼,