ਕਿਡਨੀਆਂ, ਦਿਲ, ਨਾੜਾਂ, ਫੇਫੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਟਿਪ-ਟਾਪ ਚੱਲੇਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਇਸ ਦੇਸੀ ਵੈਦ ਦੀਆਂ !