ਪੰਜਾਬੀਓ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਤਰਕ, Corona ਨੇ ਇੱਕੋਦਮ ਖਿੱਚੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ