ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਖੜਕਾ ‘ਤਾ ਮੋਦੀ