ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਗਾਇਕੀ, ਚੀਮੇ ਵਰਗਿਆਂ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਓਂ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ

ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਦਕੀ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਗਾਇਕੀ........