ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ