ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਧਾਮ ‘ਚ ਫਿਰ ਆਏ ਐਨੇ ‘Positive’ ਮਾਮਲੇ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਧਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਆਏ ਐਨੇ 'Positive' ਮਾਮਲੇ...