ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਸੀ ਇਹ ‘ਸ਼ਾਹੀ ਬਿਮਾਰੀ’

Queen Victoria Hemophilia Diseases:ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਫੈਲੀ ਸੀv