ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ,ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ,ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?