ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ,ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਉਗੇ ਨਿਹਾਲ

ਇੱਕੋ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ,ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਉਗੇ ਨਿਹਾਲ