ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ !

ਖੰਡਿਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਇਹ ਖ਼ਬਰ !