ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ Pen drive ‘ਚ ਭਰਵਾ ਲਓ ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ…

ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ Pen drive ‘ਚ ਭਰਵਾ ਲਓ ਇਸ ਬਾਬੇ ਤੋਂ...