ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕੋਲ, ਦਸਤਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਤੱਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਦਸਤਾਰ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਤੱਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ