ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਵਧਾਨ ! Black Fungus ਦਾ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ !

ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਵਧਾਨ ! Black Fungus ਦਾ ਵਧਿਆ ਖ਼ਤਰਾ !